[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  เมนูหลัก
QAMS(SAR ONLINE)

เว็บไซต์โรงเรียน
  
ข้อมูลพื้นฐาน  
 

สภาพทางภูมิศาสตร์
     ขนาดและที่ตั้ง 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล 
อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น มีพื้นที่ประมาณ 2,928.66 ตารางกิโลเมตร 
            อาณาเขตติดต่อ 
                 ทิศเหนือ         ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                 ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
                 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอ ภูซางจังหวัดพะเยา 
                 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง 
                                       และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
            ลักษณะภูมิประเทศ เป็นราบสูง มีแนวเทือกเขาดอยยาว ดอยผาหม่น และดอยผาจิเป็นแนวกั้นระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญ คือแม่น้ำอิง แม่
น้ำลาว แม่น้ำต๋ำ และแม่น้ำต๊าก
            ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีฤดูกาล ดังนี้ ฤดู
ร้อนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 144.58 มม. อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 
18.95 องศา
            ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ 
                 1) ป่าไม้ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 อำเภอ ประกอบด้วยป่าไม้ประมาณร้อยละ 60 มีไม้ที่สำคัญ คือ ไม้สัก ไม้เต็งรัง ฯลฯ 
                 2) แหล่งน้ำ มีแม่น้ำที่สำคัญและอ่างเก็บน้ำ ดังนี้ 
                     - แม่น้ำอิง มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งไหลผ่านอำเภอเทิง ผ่านอำเภอ พญาเม็งราย ขุน
ตาล,เชียงของ ไหลลงแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิง อำเภอเชียงของ 
                     - แม่น้ำงาว ไหลผ่านในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น
                     - แม่น้ำต๊าก ไหลผ่านจากอำเภอเวียงชัย ผ่านตำบลแม่เปาและเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
 สภาพทางเศรษฐกิจ
     การเกษตรกรรม ในพื้นที่อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น มีการ
เพาะปลูกข้าว และปลูกพืชอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง มันสำปะหลัง กระเทียมกระหล่ำปลี นอกจากนี้ ด้านปศุสัตว์มีการ
เลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร ไก่และเป็ด
     การพาณิชยกรรม สินค้าที่จำหน่ายเป็นรายได้หลักของประชาชน ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น  ข้าวโพด 
กระเทียม หอม ถั่วลิสง เป็นต้น  มีผลไม้จำหน่ายและรับประทานตลอดปี เช่น ลำไย ส้มโอ   ส้มเขียวหวาน  ลิ้นจี่  แก้วมังกร  
เป็นต้น
การบริการและการท่องเที่ยว
    - สถานบริการ โรงแรม ที่พัก มีบริการทุกอำเภอ
    - สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอต่าง ๆ
     อำเภอเทิง
          ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บริเวณดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเขตกั้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูชี้ฟ้ามีลักษณะ เป็นชะง่อนหิน ยื่นล้ำไป
ในเขตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงจากระดับ น้ำทะเล ประมาณ 1,460 เมตร นักท่อง
เที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพในยามพระอาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางสายลมหนาว ไอหมอก ที่จับตัวเป็นกลุ่มก้อนเรียกว่า ทะเลหมอก
และช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะได้ ชมดอกเสี้ยวบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 
 มีที่พักเป็นรีสอร์ทและโรงแรมตั้งกระจายอยู่ทั่วไป ราคาถูก  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ
      อำเภอขุนตาล
         1) น้ำตกแดนดง บ้านงามเมือง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
         2) น้ำตกศรีชมภู บ้านชมภู ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
         3) ศูนย์หัตถกรรมเย้า บ้านใหม่พัฒนา ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
      อำเภอเชียงของ
         1) ท่าเรือบั๊คและท่าเรือน้ำลึก ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         2) ท่าจับปลาบึกบ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         3) จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวีดเชียงราย
         4) น้ำตกห้วยตอง ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         5) น้ำตกห้วยเม็ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         6) ศูนย์สตรีทอผ้าบ้านศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
       อำเภอพญาเม็งราย
         1) คุ้มพญาเม็งราย ตั้งอยู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 3 ต.เม็งราย เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปเหมือนพ่อขุนเม็งราย
         2) น้ำตกตาดควัน อยู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลตาดควัน
       อำเภอเวียงแก่น
         1) ดอยผาตั้ง อยู่ที่บ้านผาตั้ง ตำบลปอ
         2) แก่งผาได อยู่ที่บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย
         3) ถ้ำผาแล อยู่ที่บ้านผาแล ตำบลปอ
         4) น้ำตกตาดหมอก อยู่ที่บ้านดอน ตำบลปอ
         5) น้ำตกทรายทอง อยู่ที่บ้านทรายทอง ตำบลปอ
การอุตสาหกรรม
      อำเภอเทิง ประชาชนอำเภอเทิงบางส่วน ประกอบอาชีพการอุตสาหกรรมในโรงงาน เช่น โรงงาน อบข้าวโพด โรงงาน
ผสมปูนซีเมนต์ ส่วนอื่น ๆ ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานทำลูกชิ้น โรงงานทำอิฐบล็อก
โรงบ่มใบยา มีการอุตสาหกรรมพื้นบ้าน เช่น ทอผ้า การปั้นหม้อสายหมอก ฯลฯ
      อำเภอขุนตาล มีประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากว่านหางจระเข้   บ้านห้วยสัก 
ตำบลยางฮอม ผลิตภัณฑ์จากหวาย บ้านน้ำแพร่ ตำบลยางฮอม
      อำเภอเชียงของ อุตสาหกรรมพื้นบ้าน หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสาน 
อุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่ โรงบ่มใบยาสูบ
      อำเภอพญาเม็งราย อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่ การผลิตข้าวซ้อมมือ บ้านสันสามัคคี ตำบลแม่เปา  การเพาะเห็ด 
ตำบลไม้ยา การทำไม้กวาด ตำบลแม่เปา
      อำเภอเวียงแก่น อุตสาหกรรมพื้นบ้าน หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้าพื้นเมืองเครื่องจักสาน การทำ
เครื่องเงิน  อุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่ โรงบ่มใบยาสูบ โรงงานผักกาดดอง
สภาพทางสังคมและการปกครอง
      อำเภอเทิง แบ่งการปกครองออกเป็น เทศบาลตำบล 2 แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง จำนวน 175 หมู่บ้าน 
จำนวนบ้าน 29,275 ครัวเรือน ประชากร 84,018 คน เป็นชาย 41,908 คน เป็นหญิง 42,110 คน รายได้เฉลี่ย 28,000 
บาท/คน/ปี
      อำเภอขุนตาล แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง จำนวน 55 หมู่บ้าน 
จำนวนบ้าน 10,517 ครัวเรือน ประชากร 32,341 คน เป็นชาย 16,039 คน เป็นหญิง 16,302 คนรายได้เฉลี่ยของ
ประชากร 25,000 บาท/คน/ปี
      อำเภอเชียงของ แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตำบล 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง   จำนวน  117  หมู่
บ้าน จำนวนบ้าน 20,373 ครัวเรือน ประชากร 54,164 คน เป็นชาย 27,037 คน เป็นหญิง 27,127 คน รายได้เฉลี่ยของ
ประชากร 30,500  บาท/คน/ปี
      อำเภอพญาเม็งราย แบ่งการปกครองออกเป็น เทศบาลตำบล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง จำนวน  70  
หมู่บ้าน จำนวนบ้าน 13,512 ครัวเรือน ประชากร 41,952 คน เป็นชาย 21,030  คน เป็นหญิง 20,922 คน รายได้เฉลี่ย
ของประชากร 23,400  บาท/คน/ปี
      อำเภอเวียงแก่น แบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาลตำบล 3 แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล  1  แห่ง  จำนวน 41 หมู่บ้าน 
จำนวนบ้าน 10,051 ครัวเรือน ประชากร 31,254 คน  เป็นชาย 15,885 คน เป็นหญิง 15,368 คน รายได้เฉลี่ยของ
ประชากร 20,000 บาท/คน/ปี