[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

แผนผังหน่วยงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายเกษียร มะโนชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางณัฐธิณี แสนถา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางจันทรา บุญเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรีวรรณ์ ฟองอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางฉัตรชฎา อำนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายชุมพล วิเชียรพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวดี ตันใจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายนิพบ วงค์สุวรรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
งานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายพชร รู้ธรรม
ลูกจ้างชั่วคราว
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤมล คำเทพ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร