[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลตาบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย( อ่าน : 221 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุรกิจ มะโนชัย
20/ส.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
2 บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตาบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย( อ่าน : 186 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุรกิจ มะโนฃัย
20/ส.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
3 ชุดหลักธรรมนำชีวิต รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 380 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวราตรี ช่างปัด
12/มิ.ย./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
4 ชนิดของคำสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( อ่าน : 373 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพิมพิลา ตุ้ยสืบ
1/มิ.ย./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
5 “ชุดพุทธศาสนากับการดำรงชีวิต” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 322 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเสาวลักษณ์ เตชะบูรณ์
14/พ.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
6 แบบฝึกประเมินทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( อ่าน : 349 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางชนกนันท์ ทองมาลา
27/เม.ย./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
7 รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน บ้านแก่นวิทยา อ.เชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6( อ่าน : 642 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอินทนง จันตา
6/มี.ค./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
8 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ14101 หน่วยที่ 4 : All Around Me( อ่าน : 616 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวรัตนา จองคำ
19/ก.พ./2561
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
9 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 679 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวชุติกานต์ หาญชนะ
26/ธ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
10 รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย( อ่าน : 591 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวอัญชลี วงศ์สว่าง
6/ธ.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
11 แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5( อ่าน : 583 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธนัชญา ศุภศิริภิญโญ
13/พ.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ ๑ เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก็ส (ฉบับนักเรียน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยที่ ๔ เรื่องความลับของสาร( อ่าน : 648 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนิตยา ปาละ
6/ต.ค../2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
13 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน ๑,๐๐๐ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒( อ่าน : 614 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวาสณา กุณา
5/ต.ค../2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
14 รายงานผลการประเมินโครงการน่าอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเชียงของ( อ่าน : 596 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
14/ก.ย./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
15 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1303 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายมงคล พิผ่วนนอก
30/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
16 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหาร ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 1256 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางเนาวรัตน์ พิผ่วนนอก
30/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
17 นวัตกรรมชุดกิจกรรมการปลูกหอมแบ่ง( อ่าน : 587 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอุเทน แก้วหลวง
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
18 ผลงานทางวิชาการแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ( อ่าน : 572 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอนุวัฒน์ ธรรมวงค์
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
19 นวัตกรรมชุดกิจกรรมปลูกผักชีฝรั่งในกระสอบ( อ่าน : 529 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายสุวิต ชอบจิต
15/ส.ค./2560
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน < ไม่มี >
20 รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี( อ่าน : 572 / ดาวน์โหลด : 307 ) เจ้าของ เพราพิลาส น้อยหลู่
27/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>โรงเรียนบ้านต้านาล้อม จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนเพียงหลวง 16 จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหลวง จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านศรีลานนา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียน้านครึ่งใต้ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านส้าน จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านบุญเรือง จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหวาย* จำนวนเงิน 1,020 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านเกี๋ยง จำนวนเงิน 500 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) จำนวนเงิน 1,200 บาท โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) จำนวนเงิน 800 บาท โรงเรียนบ้านก๊อ จำนวนเงิน 400 บาท โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านตีนเป็ด จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านปล้องตลาด จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านปล้องส้าน จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนหนองแรดวิทยา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) จำนวนเงิน 800 บาท โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านป่ารวก จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านใหม่ จำนวนเงิน 250 บาท โรงเรียนบ้านร่องแช่ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านสันทรายมูล จำนวนเงิน 560 บาท โรงเรียนบ้านบุญนาค จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านดอนแยง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านดอนไชย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านป่าม่วง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านบ่อแสง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนอนุบาลตาดควัน จำนวนเงิน 560 บาท โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย จำนวนเงิน 800 บาท โรงเรียนสันสะลีกวิทยา จำนวนเงิน 565 บาท โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหนองเสา จำนวนเงิน 552 บาท โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จำนวนเงิน 2,000 บาท โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม จำนวนเงิน 400 บาท โรงเรียนบ้านห้วยหาน จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนปอวิทยา จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านทรายทอง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านแจมป๋อง จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จำนวนเงิน 1,600 บาท โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านชมภู จำนวนเงิน 500 บาท นายสมดุลย์ เจริญสุข จำนวนเงิน 1,000 บาท นายทศพร เมฆอากาศ จำนวนเงิน 500 บาท ผอ.สมจิตร์ ครูเพ็ญศรี มูลพร้อม จำนวนเงิน 500 บาท คุณศิริพรรณ ยะป๊อก จำนวนเงิน 100 บาท คุณพิศมอญ ลาภใหญ่ จำนวนเงิน 100 บาท กลุ่มอำนวยการ จำนวนเงิน 1,000 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวนเงิน 520 บาท คุณพระจิตต์ พลนรัตน์ จำนวนเงิน 500 บาท คุณโสภิตา ทิพยมณฑล จำนวนเงิน 100 บาท คุณเรณู นามประกอบ จำนวนเงิน 100 บาท คุณชุมพล วิเชียรพัฒน์ จำนวนเงิน 50 บาท คุณลภัสรดา ถาริยะ จำนวนเงิน 20 บาท คุณเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง จำนวนเงิน 100 บาท คุณรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ จำนวนเงิน 100 บาท คุณนิทัน เต่านัน จำนวนเงิน 20 บาท คุณณัฐธิณี แสนถา จำนวนเงิน 300 บาท คุณจิราภรณ์ การดี จำนวนเงิน 100 บาท คุณฉันทนา กองมงคล จำนวนเงิน 100 บาท คุณพงศธร ช่างปัด จำนวนเงิน 200 บาท คุณพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง จำนวนเงิน 40 บาท คุณสุพรรณ ปัญญาเหมือง จำนวนเงิน 20 บาท คุณลักษมณ มุงเมือง จำนวนเงิน 225 บาท คุณสังคม ณ น่าน จำนวนเงิน 100 บาท คุณยุพิน บุญประเสริฐ จำนวนเงิน 100 บาท คุณธีรวรรณ จันทรวิชชาพร จำนวนเงิน 100 บาท คุณจินดาภา ละฟู่ จำนวนเงิน 100 บาท คุณจันทรา บุญเที่ยง จำนวนเงิน 100 บาท คุณปริญญา หงษ์กันทะ จำนวนเงิน 100 บาท คุณสุมาริกา จิรกาลนุกุล จำนวนเงิน 100 บาท คุณนฤมล คำเทพ จำนวนเงิน 200 บาท คุณพรนาถ เดชโภชน์ จำนวนเงิน 300 บาท คุณเบญจพร จิตมโนวรรณ์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณสุรีวรรณ ฟองอินทร์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณฉัตรชฎา อำนา จำนวนเงิน 100 บาท คุณนิพบ วงศ์สุวรรณ์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณเกษียร มะโนชัย จำนวนเงิน 100 บาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวนเงิน 70 บาท