[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  เมนูหลัก
QAMS(SAR ONLINE)

เว็บไซต์โรงเรียน

  

ผลงานวิชาการของครูผู้สอน
    เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me

เจ้าของผลงาน : นางยุพา ตินารี
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 598    จำนวนการดาวน์โหลด : 114 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและ                   หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อ                   การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me เพื่อศึกษาความ               พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me   กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around me โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3 หน่วยย่อย ได้แก่ หน่วยย่อยที่ 1 Animals หน่วยย่อยที่ 2 Fruits หน่วยย่อยที่ 3 Food and Drinks รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me และแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me จำนวน 16 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 16 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
            ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  โดยมีประสิทธิภาพโดยรวม 82.25/83.02 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้โดยใช้   แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7533 คิดเป็นร้อยละ 75.33 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียน เพิ่มจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียน โดยเฉลี่ยร้อยละ 75.33 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Around me ในระดับมาก โดย                  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14
            โดยสรุป แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Around me เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นดาวน์โหลด บทงานคลิกที่นี่

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

ผลงานวิชาการของครูผู้สอน 5 อันดับล่าสุด

      แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ14101 หน่วยที่ 4 : All Around Me 19/ก.พ./2561
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 26/ธ.ค./2560
      รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย 6/ธ.ค./2560
      แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5 13/พ.ย./2560
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชุดที่ ๑ เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก็ส (ฉบับนักเรียน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หน่วยที่ ๔ เรื่องความลับของสาร 6/ต.ค../2560