รายการจองใช้รถ
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : ทะเบียนรถ :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ทะเบียนรถ จองใช้รถเพื่อ รายละเอียด ยกเลิกจอง
รอการอนุมัติ
20/01/2562
06:30 - 18:00 น.
15/01/2562
17:41:28
ชร.บล-3564ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนปอวิทยา อ.เวียงแก่น  
รอการอนุมัติ
21/01/2562
08:00 - 17:00 น.
16/01/2562
08:23:52
ชร.กธ-3761นิเทศติดตาม งานอาชีพ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  
รอการอนุมัติ
21/01/2562
08:00 - 17:00 น.
17/01/2562
10:08:47
ชร.บล-3564นิเทศ รร.ตชด  
รอการอนุมัติ
22/01/2562
08:00 - 18:00 น.
15/01/2562
14:58:21
ชร.นข-3063เดินทางไปสืบสวนข้อเท็จจริง  
รอการอนุมัติ
24/01/2562
08:00 - 17:00 น.
17/01/2562
10:11:23
ชร.บล-3564ประชุม สทศ จ.เชียงใหม่  
รอการอนุมัติ
24/01/2562
07:30 - 16:00 น.
17/01/2562
10:12:05
ชร.กท-3912นิเทศตกแต่งห้องอนุบาลเพื่เตรียมรับเสด็จ  
รอการอนุมัติ
25/01/2562
07:30 - 16:00 น.
17/01/2562
10:12:58
ชร.กท-3912นิเทศตกแต่งห้องเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  
รอการอนุมัติ
25/01/2562
08:00 - 17:00 น.
17/01/2562
10:11:58
ชร.บล-3564ประชุม สทศ จ.เชียงใหม่  
รอการอนุมัติ
25/01/2562
08:00 - 18:00 น.
15/01/2562
14:55:55
ชร.กม-2550เดินทางไปสืบสวนข้อเท็จจริง  
รอการอนุมัติ
28/01/2562
07:30 - 16:00 น.
17/01/2562
10:14:08
ชร.กท-3912นิเทศตกแต่งห้องเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  
รอการอนุมัติ
29/01/2562
08:00 - 18:00 น.
15/01/2562
14:57:13
ชร.กม-2550เดินทางไปสืบสวนข้อเท็จจริง  
รอการอนุมัติ
29/01/2562
07:30 - 16:00 น.
17/01/2562
10:14:55
ชร.กท-3912นิเทศตกแต่งห้องเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  
รอการอนุมัติ
30/01/2562
07:30 - 16:00 น.
17/01/2562
10:15:22
ชร.กท-3912นิเทศตกแต่งห้องเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ  
รอการอนุมัติ
31/01/2562
08:00 - 18:00 น.
15/01/2562
14:56:27
ชร.กม-2550เดินทางไปสืบสวนข้อเท็จจริง  
รอการอนุมัติ
31/01/2562
07:30 - 16:00 น.
17/01/2562
10:16:12
ชร.กท-3912นิเทศตกแต่งห้องเรียนอนุบาลเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ