รายการจองใช้รถ
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : ทะเบียนรถ :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ทะเบียนรถ จองใช้รถเพื่อ รายละเอียด ยกเลิกจอง
รอการอนุมัติ
25/11/2563
08:30 - 16:30 น.
23/11/2563
12:00:52
ชร.กท-3912ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือสันป่าบง  
รอการอนุมัติ
25/11/2563
08:30 - 16:30 น.
23/11/2563
12:03:32
ชร.นข-6068ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือสันป่าบง  
รอการอนุมัติ
25/11/2563
08:30 - 16:30 น.
23/11/2563
11:03:39
ชร.กท-3911ติดต่ออุปกรณ์เดินขบวนกีฬา โรงเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม  
รอการอนุมัติ
26/11/2563
08:00 - 17:00 น.
17/11/2563
10:20:52
ชร.นข-6068ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  
รอการอนุมัติ
30/11/2563
08:00 - 17:00 น.
17/11/2563
10:22:57
ชร.นข-6068ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่