รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
อนุมัติ
02/11/2563
09:00 - 16:30 น.
22/10/2563
15:08:04
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมบริหารงบประมาณ 2564  
อนุมัติ
02/11/2563
08:30 - 18:00 น.
01/11/2563
10:54:52
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนรายงานข้อมูล eMENSER  
อนุมัติ
03/11/2563
09:00 - 16:30 น.
22/10/2563
15:08:44
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมบริหารงบประมาณ 2564  
ยกเลิกจอง
03/11/2563
08:30 - 12:00 น.
02/11/2563
09:41:31
ห้องประชุมสโมสร บรรจุ 25 คนประชุมเตรียมการจัดห้องสอบโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
อนุมัติ
03/11/2563
08:30 - 18:00 น.
01/11/2563
10:55:43
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนรายงานข้อมูล eMENSER  
อนุมัติ
04/11/2563
08:30 - 18:00 น.
01/11/2563
10:56:30
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนรายงานข้อมูล eMENSER  
อนุมัติ
04/11/2563
08:30 - 16:40 น.
03/11/2563
10:01:49
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
อนุมัติ
05/11/2563
08:30 - 18:00 น.
01/11/2563
10:57:19
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนรายงานข้อมูล eMENSER  
อนุมัติ
09/11/2563
13:00 - 17:00 น.
02/11/2563
15:48:42
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข.  
ยกเลิกจอง
10/11/2563
08:00 - 16:30 น.
04/11/2563
12:31:09
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
อนุมัติ
11/11/2563
08:00 - 16:30 น.
05/11/2563
09:30:31
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
ยกเลิกจอง
11/11/2563
13:00 - 15:30 น.
10/11/2563
08:42:56
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  
ยกเลิกจอง
12/11/2563
08:30 - 15:30 น.
10/11/2563
10:01:56
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  
อนุมัติ
12/11/2563
09:00 - 16:30 น.
10/11/2563
10:10:06
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  
อนุมัติ
23/11/2563
08:30 - 16:30 น.
04/11/2563
14:26:23
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
อนุมัติ
25/11/2563
10:00 - 17:00 น.
17/11/2563
10:16:42
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
รอการอนุมัติ
25/11/2563
09:00 - 16:00 น.
23/11/2563
14:56:14
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
อนุมัติ
26/11/2563
08:30 - 16:30 น.
18/11/2563
13:38:48
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนโยบายและแผน