รายการจองห้องประชุม
จากวันที่จอง : ถึงวันที่ :
สถานะ : หัวข้อการประชุม :   
สถานะ วันที่จอง วันที่บันทึก ห้องประชุม หัวข้อการประชุม รายละเอียด ยกเลิกจอง
อนุมัติ
01/04/2562
11:00 - 17:00 น.
27/03/2562
14:14:49
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
อนุมัติ
01/04/2562
12:00 - 17:00 น.
26/03/2562
09:26:27
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมสรุปผลการประเมิน ผอ.สถานศึกษา  
อนุมัติ
02/04/2562
09:00 - 16:00 น.
01/04/2562
17:16:40
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมฝ่ายบริหาร  
ยกเลิกจอง
02/04/2562
09:00 - 16:00 น.
29/03/2562
17:02:33
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
อนุมัติ
03/04/2562
07:00 - 17:00 น.
26/03/2562
09:30:23
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมเลื่อนเงินเดือน  
อนุมัติ
03/04/2562
08:00 - 17:00 น.
25/03/2562
08:39:37
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  
อนุมัติ
04/04/2562
09:00 - 12:00 น.
02/04/2562
08:51:58
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา  
อนุมัติ
04/04/2562
08:00 - 17:00 น.
25/03/2562
08:40:16
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา  
อนุมัติ
05/04/2562
08:30 - 12:00 น.
25/03/2562
10:50:46
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนประชุมส่งผลการเลื่อนเงินเดือน  
ยกเลิกจอง
05/04/2562
13:00 - 16:30 น.
25/03/2562
10:44:09
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  
อนุมัติ
05/04/2562
08:00 - 12:00 น.
26/03/2562
09:31:43
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมเลื่อนเงินเดือนลูกจ้าง  
อนุมัติ
09/04/2562
13:00 - 17:00 น.
03/04/2562
14:24:53
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมเลื่อนเงินเดือน  
ยกเลิกจอง
09/04/2562
08:00 - 16:00 น.
02/04/2562
09:14:29
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนบุคลากรในสำนักงานเขต  
อนุมัติ
10/04/2562
08:00 - 12:00 น.
07/04/2562
16:54:13
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมผอ.ร.ร. เลื่อนเงินเดือน  
ยกเลิกจอง
10/04/2562
08:00 - 17:00 น.
02/04/2562
09:15:18
ห้องประชุม จอมจ้อ บรรจุ 250 คนบุคลากรในสำนักงานเขต  
ยกเลิกจอง
10/04/2562
13:00 - 17:00 น.
03/04/2562
14:26:55
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมเลื่อนเงินเดือน  
อนุมัติ
11/04/2562
13:30 - 17:00 น.
09/04/2562
10:11:52
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ยกเลิกจอง
11/04/2562
13:00 - 17:00 น.
03/04/2562
14:28:51
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมเลื่อนเงินเดือน  
อนุมัติ
11/04/2562
08:00 - 12:00 น.
09/04/2562
10:24:29
ห้องประชุมเมืองเทิง บรรจุ 50 คนประชุมสมาชิกสหกรณ์ครูเชียงราย  
อนุมัติ
18/04/2562
07:00 - 17:00 น.
10/04/2562
10:27:31
ห้องประชุมภูชี้ฟ้า บรรจุ 20 คนประชุมเลื่อนเงินเดือน