โปสเตอร์

3 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

profile

Login เข้าสู่ระบบ Google Classrom ผ่านเว็บไซต์ https://classroom.google.com ด้วยบัญชีอีเมล์ Gmail

profile

เข้าสู่ห้องเรียนโดยการคลิกเครื่องหมาย + ที่บริเวณมุมขวาป้อนรหัสชั้นเรียนแล้วเข้าสู่ห้องเรียน

profile

คลิกเมนูหัวข้อ “งานของชั้นเรียน” เพื่อเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน พร้อมทำแบบทดสอบ

รหัสชั้นเรียน

หลักสูตรที่ 1
การใช้งานคอมพิวเตอร์
หลักสูตรที่ 2
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรที่ 3
การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
หลักสูตรที่ 4
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
หลักสูตรที่ 5
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
หลักสูตรที่ 6
การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน
หลักสูตรที่ 7
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
หลักสูตรที่ 8
การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
หลักสูตรที่ 9
การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
หลักสูตรที่ 10
เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน