CR4 e-Learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่
การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล
และเล็งเห็นถึงโอกาสและความท้าทาย
ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน

หลักสูตร

หลักสูตร

...
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาทักษะความเช้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy Project) เป็นโครงการ ที่สำนักงาน ก.พ.
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)
ได้มีความตระหนักร่วมกันถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล
และเล็ดเห็นถึงโอกาสและความท้าทาย ของการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน