[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน


  

ชื่อ : นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพป.เชียงรายเขต 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทศพร เมฆอากาศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : vt9vm@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899469997

ชื่อ : นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ดูแลกลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : mr-989@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899987808

ชื่อ : นางพรนาถ เดชโภชน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุมาริกา จิรกาลนุกูล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานยานพาหนะ คำรับรองฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชูชาติ มีแหวน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบริมาส กัลยา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานประสานงานและงานเลือกตั้งคณะกรรมการฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนัส สุปินธรรม
ตำแหน่ง : ช่างปูน ระดับ 4
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายประมุข ศรีไกรรส
ตำแหน่ง : ช่างสี ระดับ 4
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุเทพ พรมโลกา
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพินิจ หินจันทร์
ตำแหน่ง : ช่างปูน ระดับ 4
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพระจิตต์ พลนรัตน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 053795431

ชื่อ : นายวัชรากรณ์ ทำการ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 4
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญทัน แอ่นปัญญา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่และงานปรับภูมิทัศน์ฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเมตตา วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : รับ-ส่งหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสยาม เชียงแรง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : งานรักษาความปลอดภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเรณู นามประกอบ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานวิเคราะห์งบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 053795431

ชื่อ : นายกัมพล ไกลถิ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : งานรักษาความปลอดภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลภัสรดา ถาริยะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 053795431
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร