[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน


  

ชื่อ : นางจินดาภา ละฟู่
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมบุญ เสาร์จันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่/งานสวน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพชร รู้ธรรม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางไพรฑูลย์ สายโท
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกษียร มะโนชัย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางณัฐธิณี แสนถา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 053795431

ชื่อ : นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุธิวัฒน์ ทิพย์โชติ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 053795431

ชื่อ : นายพงศธร ช่างปัด
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทยิดา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 053795431

ชื่อ : นางอิชยาพัฒน์ ทะล
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุรพงษ์ สุวรรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก : ระบบบริหารเครือข่ายสารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวทิพากร อาจนาเสียว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจรรยาลักษณ์ เชื้อหมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางผุสดี เมฆอากาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศจีพร ผันผาย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานเงินเดือนและสวัสดิการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวแสงเดือน ใจกล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : งานบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร