[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน


  

ชื่อ : นางสาววราลี ประวัง
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก : เลขาผู้อำนวยการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเสริมสุข เชิงดอย
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
หน้าที่หลัก : พนักงานพิมพ์ดีด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชุติกาญจน์ ไชยสพ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพะยอม ธนะตัน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก : พนักงานขับรถ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนิทัน เต่านัน
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : งานดูแล รักษาความสะอาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจันทรา บุญเที่ยง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุรีวรรณ์ ฟองอินทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสังคม ณ น่าน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางฉัตรชฎา อำนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลักษมณ มุงเมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชุมพล วิเชียรพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี ตันใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภัสสร ฟังช้า
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนฤมล คำเทพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศักดิ์ดา ทะลง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร