[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  เมนูหลัก
QAMS(SAR ONLINE)

เว็บไซต์โรงเรียน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ดูแลกลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสุมาริกา จิรกาลนุกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานยานพาหนะ คำรับรองฯ
Click ดูประวัติ
นายชูชาติ มีแหวน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
งานวันสำคัญและงานสวัสดิการ
Click ดูประวัติ
นางบริมาส กัลยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานประสานงานและงานเลือกตั้งคณะกรรมการฯ
Click ดูประวัติ
นายมนัส สุปินธรรม
ช่างปูน ระดับ 4
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
Click ดูประวัติ
นายประมุข ศรีไกรรส
ช่างสี ระดับ 4
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
Click ดูประวัติ
นายสุเทพ พรมโลกา
ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
Click ดูประวัติ
นายพินิจ หินจันทร์
ช่างปูน ระดับ 4
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
Click ดูประวัติ
นายวัชรากรณ์ ทำการ
พนักงานธุรการ ระดับ 4
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถและที่รับมอบหมาย
Click ดูประวัติ
นายบุญทัน แอ่นปัญญา
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
งานอาคารสถานที่และงานปรับภูมิทัศน์ฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวเมตตา วงศ์ชัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
รับ-ส่งหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ
Click ดูประวัติ
นายสยาม เชียงแรง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นายกัมพล ไกลถิ่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
งานรักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นางเกศรินทร์ เชียงแรง
แม่บ้าน
งานดูแล รักษาความสะอาด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาบุลลากร