[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางไพรฑูลย์ สายโท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจินดาภา ละฟู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายเกษียร มะโนชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพงษ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพงศธร ช่างปัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสังคม ณ น่าน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอิชยาพัฒน์ ทะล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวลักษมณ มุงเมือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวประภัสสร ฟังช้า
ศึกษานิเทศก์
Click ดูประวัติ
นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่
ศึกษานิเทศก์
Click ดูประวัติ
นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ
ลูกจ้างชั่วคราว
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวเสริมสุข เชิงดอย
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานพิมพ์ดีด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
5 : กลุ่มนโยบายและแผน
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
8 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
12 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร