[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เจ้าของผลงาน : นางจินดาภา ละฟู่
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 776    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องการนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน โดยศึกษาปัญหาและความต้องการประเภทสื่อในการนิเทศครูให้มีความรู้ความสามารถในการนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่ชั้นเรียน ได้รูปแบบการผลิตสื่อเป็นชุดการเรียนรู้ สื่อรายบุคคล ออกแบบชุดการเรียนรู้ กำหนดวัตถุประสงค์ แนวคิด หลักการ แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม เนื้อหาสาระ การวัดผลประเมินผล และองค์ประกอบอื่นๆ ตามรูปแบบของสื่อประเภทชุดการเรียนรู้ หาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ จากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และจากการทดลองใช้ 3 ครั้ง ครั้งแรก 1:1 จำนวน 3 คน ครั้งที่ 2 1:10 จำนวน 6 คน ครั้งที่ 3 1:100  จำนวน 30 คน แต่ละครั้งมีการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกผล ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงให้ดีขึ้น และนำชุดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือครูที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมอบรมการใช้ชุดการเรียนรู้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยทดสอบก่อนเรียนรู้ หลังเรียนรู้ ทำความเข้าใจเนื้อหา ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผลด้านความรู้ นำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้นี้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 หน่วยที่ 1 -4 มีประสิทธิภาพตามลำดับ ดังนี้ 83.06/77.22   81.94/81.11   82.22/81.67 และ 82.78/81.94          ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.6288 ซึ่งแสดงว่าครูมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 62.88 และผลการประเมินความพึงพอใจของครูในการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องการนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คำสำคัญ : ชุดการเรียนรู้, หลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook), การนิเทศ 

ดาวน์โหลด ผลงาน คลิกที่นี่


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 27/ก.ค./2560
      ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 18/พ.ค./2560