[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

เจ้าของผลงาน : เพราพิลาส น้อยหลู่
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 571    จำนวนการดาวน์โหลด : 307 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
เรื่อง :     รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
ชื่อผู้ศึกษา :           นางสาวเพราพิลาส  น้อยหลู่
ปีการศึกษา :         2559
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลัง การจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 31 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 10 เพลง แผนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 30 แผนและแบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 รายการแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่งและทักษะการกระโดดมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจนครบทั้ง 10 สัปดาห์ระหว่างการจัดประสบการณ์ได้ทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 9 เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำการประเมินหลังการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ชุดเดียวกันกับก่อนการจัดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ โดยแยกเป็นรายทักษะและภาพรวม
 
ผลการศึกษาพบว่า
1. พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ หลังจากจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไปแล้วในสัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 9 มีผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สูงขึ้น คือสัปดาห์ที่ 3 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 1.87 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 1.86 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 1.77 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 1.71 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 3 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 1.80  คิดเป็นร้อยละ 60.13 สัปดาห์ที่ 6 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.39 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 2.31 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.18 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.13 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 6 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 2.25 คิดเป็นร้อยละ 75.04   สัปดาห์ที่ 9 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.81 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 2.76 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.82 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.81 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 9 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 2.80  คิดเป็นร้อยละ 93.34  ในภาพรวมทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.36  คิดเป็นร้อยละ 78.50 ทักษะการเดิน มีค่าเฉลี่ย 2.31 คิดเป็นร้อยละ 77.09 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.26 คิดเป็นร้อยละ 75.27 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.22 คิดเป็นร้อยละ 73.83  แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงขึ้นตามลำดับซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยหลังการจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.34 และก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ มีค่าเฉลี่ย 1.53 คิดเป็นร้อยละ 51.18  ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยรวม 1.27  คิดเป็นร้อยละ 42.16  แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
 
 Click Hear ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
 
 


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 27/ก.ค./2560
      ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 18/พ.ค./2560


โรงเรียนบ้านต้านาล้อม จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนเพียงหลวง 16 จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหลวง จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านศรีลานนา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียน้านครึ่งใต้ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านส้าน จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านบุญเรือง จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหวาย* จำนวนเงิน 1,020 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านเกี๋ยง จำนวนเงิน 500 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) จำนวนเงิน 1,200 บาท โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) จำนวนเงิน 800 บาท โรงเรียนบ้านก๊อ จำนวนเงิน 400 บาท โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านตีนเป็ด จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านปล้องตลาด จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านปล้องส้าน จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนหนองแรดวิทยา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) จำนวนเงิน 800 บาท โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ จำนวนเงิน 600 บาท โรงเรียนบ้านป่ารวก จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านใหม่ จำนวนเงิน 250 บาท โรงเรียนบ้านร่องแช่ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านสันทรายมูล จำนวนเงิน 560 บาท โรงเรียนบ้านบุญนาค จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านดอนแยง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านดอนไชย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านป่าม่วง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านบ่อแสง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนอนุบาลตาดควัน จำนวนเงิน 560 บาท โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย จำนวนเงิน 800 บาท โรงเรียนสันสะลีกวิทยา จำนวนเงิน 565 บาท โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านหนองเสา จำนวนเงิน 552 บาท โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี จำนวนเงิน 2,000 บาท โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านท่าข้าม จำนวนเงิน 400 บาท โรงเรียนบ้านห้วยหาน จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนปอวิทยา จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านทรายทอง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวนเงิน 1,000 บาท โรงเรียนบ้านแจมป๋อง จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) จำนวนเงิน 500 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จำนวนเงิน 1,600 บาท โรงเรียนบ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) จำนวนเงิน 300 บาท โรงเรียนบ้านชมภู จำนวนเงิน 500 บาท นายสมดุลย์ เจริญสุข จำนวนเงิน 1,000 บาท นายทศพร เมฆอากาศ จำนวนเงิน 500 บาท ผอ.สมจิตร์ ครูเพ็ญศรี มูลพร้อม จำนวนเงิน 500 บาท คุณศิริพรรณ ยะป๊อก จำนวนเงิน 100 บาท คุณพิศมอญ ลาภใหญ่ จำนวนเงิน 100 บาท กลุ่มอำนวยการ จำนวนเงิน 1,000 บาท กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวนเงิน 520 บาท คุณพระจิตต์ พลนรัตน์ จำนวนเงิน 500 บาท คุณโสภิตา ทิพยมณฑล จำนวนเงิน 100 บาท คุณเรณู นามประกอบ จำนวนเงิน 100 บาท คุณชุมพล วิเชียรพัฒน์ จำนวนเงิน 50 บาท คุณลภัสรดา ถาริยะ จำนวนเงิน 20 บาท คุณเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง จำนวนเงิน 100 บาท คุณรุ่งฤดี ทรัพย์นิธิ จำนวนเงิน 100 บาท คุณนิทัน เต่านัน จำนวนเงิน 20 บาท คุณณัฐธิณี แสนถา จำนวนเงิน 300 บาท คุณจิราภรณ์ การดี จำนวนเงิน 100 บาท คุณฉันทนา กองมงคล จำนวนเงิน 100 บาท คุณพงศธร ช่างปัด จำนวนเงิน 200 บาท คุณพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง จำนวนเงิน 40 บาท คุณสุพรรณ ปัญญาเหมือง จำนวนเงิน 20 บาท คุณลักษมณ มุงเมือง จำนวนเงิน 225 บาท คุณสังคม ณ น่าน จำนวนเงิน 100 บาท คุณยุพิน บุญประเสริฐ จำนวนเงิน 100 บาท คุณธีรวรรณ จันทรวิชชาพร จำนวนเงิน 100 บาท คุณจินดาภา ละฟู่ จำนวนเงิน 100 บาท คุณจันทรา บุญเที่ยง จำนวนเงิน 100 บาท คุณปริญญา หงษ์กันทะ จำนวนเงิน 100 บาท คุณสุมาริกา จิรกาลนุกุล จำนวนเงิน 100 บาท คุณนฤมล คำเทพ จำนวนเงิน 200 บาท คุณพรนาถ เดชโภชน์ จำนวนเงิน 300 บาท คุณเบญจพร จิตมโนวรรณ์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณสุรีวรรณ ฟองอินทร์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณฉัตรชฎา อำนา จำนวนเงิน 100 บาท คุณนิพบ วงศ์สุวรรณ์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ จำนวนเงิน 100 บาท คุณเกษียร มะโนชัย จำนวนเงิน 100 บาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จำนวนเงิน 70 บาท