[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบงาน

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

เจ้าของผลงาน : เพราพิลาส น้อยหลู่
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 698    จำนวนการดาวน์โหลด : 376 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
เรื่อง :     รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
ชื่อผู้ศึกษา :           นางสาวเพราพิลาส  น้อยหลู่
ปีการศึกษา :         2559
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลัง การจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 31 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 10 เพลง แผนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 30 แผนและแบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 รายการแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่งและทักษะการกระโดดมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจนครบทั้ง 10 สัปดาห์ระหว่างการจัดประสบการณ์ได้ทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 9 เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำการประเมินหลังการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ชุดเดียวกันกับก่อนการจัดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ โดยแยกเป็นรายทักษะและภาพรวม
 
ผลการศึกษาพบว่า
1. พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ หลังจากจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไปแล้วในสัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 9 มีผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สูงขึ้น คือสัปดาห์ที่ 3 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 1.87 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 1.86 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 1.77 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 1.71 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 3 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 1.80  คิดเป็นร้อยละ 60.13 สัปดาห์ที่ 6 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.39 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 2.31 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.18 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.13 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 6 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 2.25 คิดเป็นร้อยละ 75.04   สัปดาห์ที่ 9 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.81 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 2.76 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.82 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.81 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 9 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 2.80  คิดเป็นร้อยละ 93.34  ในภาพรวมทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.36  คิดเป็นร้อยละ 78.50 ทักษะการเดิน มีค่าเฉลี่ย 2.31 คิดเป็นร้อยละ 77.09 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.26 คิดเป็นร้อยละ 75.27 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.22 คิดเป็นร้อยละ 73.83  แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงขึ้นตามลำดับซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยหลังการจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.34 และก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ มีค่าเฉลี่ย 1.53 คิดเป็นร้อยละ 51.18  ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยรวม 1.27  คิดเป็นร้อยละ 42.16  แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
 
 Click Hear ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
 
 


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 27/ก.ค./2560
      ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนำหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 18/พ.ค./2560