การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

logo
bottom
 
เลือกเดือนกรอกข้อมูล
 

แบบประเมินความพึงพอใจ สพป.เชียงราย เขต 4

(ขอความร่วมมือบุคลากรในสถานศึกษาทุกท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจทุกเดือน)
 
 
 
จำนวนผู้เข้าเว็บ
 
good hits

(เริ่มนับ 1 มิถุนายน 2562)
 

การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามภาระกิจของกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนต่อไป โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กำหนดการติดตามข้อมูลเป็นรายเดือน และขอความร่วมมือจากสถานศึกษากรอกข้อมูลในระบบตามปฏิทิน ดังนี้

มกราคม 1. ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. (e-MES)
2. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
3. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
กุมภาพันธ์ 1. ระบบรายงานการรับนักเรียน
2. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
3. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
4. ข้อมูลรายชื่อครูการเงิน ครูพัสดุ
มีนาคม 1. ระบบรายงานการรับนักเรียน
2. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
3. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
4. ระบบรายงานการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
5. ระบบรายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
6. ระบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
7. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)
8. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
เมษายน 1. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-BUDGET
2. ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. (e-MES)
3. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)
4. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
พฤษภาคม 1. ข้อมูลการสอนของครู
2. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-BUDGET
3. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
4. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
5. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
มิถุนายน 1. ข้อมูลครูรายบุคคล
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
3. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
4. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ School Lunch System
6. โรงเรียนวิถีพุทธ
7. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
8. บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน M-OBEC
9. บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMIS)
กรกฎาคม 1. ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. (e-MES)
2. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
3. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
4. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
5. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
สิงหาคม 1. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
2. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
3. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
4. โรงเรียนวิถีพุทธ
5. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
6. บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
กันยายน 1. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
2. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศ School Lunch System
4. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ตุลาคม 1. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-BUDGET
2. ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. (e-MES)
3. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
4. บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน M-OBEC
5. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณที่ผ่านมา
พฤศจิกายน 1. ข้อมูลครูรายบุคคล
3. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
3. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
4. ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
5. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
6. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณที่ผ่านมา
ธันวาคม 1. ระบบรายงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
2. ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
3. ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
  line
bottom