การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

logo
bottom
-->
 
เลือกเดือนกรอกข้อมูล
 

แบบประเมินความพึงพอใจ สพป.เชียงราย เขต 4

 
 
 

ผลการดำเนินงานในสถานศึกษา เดือนเมษายน

กลุ่มนโยบายและแผน

  ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-BUDGET
  ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม สพฐ. (e-MES)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
 line
bottom