การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

logo
bottom
 
เลือกเดือนกรอกข้อมูล
 

แบบประเมินความพึงพอใจ สพป.เชียงราย เขต 4

 
 
 

ผลการดำเนินงานในสถานศึกษา เดือนมิถุนายน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ข้อมูลครูรายบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)
  ระบบข้อมูลสารสนเทศ School Lunch System

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)
  โรงเรียนวิถีพุทธ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
  บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน M-OBEC
  บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (EMIS)
  line
bottom