การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

logo
bottom
 
เลือกเดือนกรอกข้อมูล
 

แบบประเมินความพึงพอใจ สพป.เชียงราย เขต 4

 
 
 

ผลการดำเนินงานในสถานศึกษา เดือนพฤศจิกายน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ข้อมูลครูรายบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  ระบบติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)
  ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

กลุ่มบริหารงานการเงิน

  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณที่ผ่านมา
  line
bottom