การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 สพป.เชียงราย เขต 4
# สถานที่แข่งขัน จัดการแข่งขัน เว็บไซต์กลุ่ม ผลการลงทะเบียน ประกาศผล
1 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
และ โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
29-30 ตุลาคม 2562

สถานที่การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
# สถานที่แข่งขัน แผนที่
1 สนามแข่งขันโรงเรียนสันสะลีกวิทยา
2 สนามแข่งขันบ้านทุ่งเจ้า
3 สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนสบเปา

การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน (ศูนย์เครือข่าย) สพป.เชียงราย เขต 4
# กลุ่ม สถานที่แข่งขัน จัดการแข่งขัน เว็บไซต์กลุ่ม ประกาศผล
1 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอเวียงแก่น
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
และ โรงเรียนเทศบาลตําบลหล่ายงาว
3-4 ตุลาคม 2562
2 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอเชียงของ 1
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
และโรงเรียนบ้านเกี๋ยง
8 ตุลาคม 2562
3 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอขุนตาล
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 7-8 ตุลาคม 2562
4 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอเทิง 1
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 8 ตุลาคม 2562
5 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอพญาเม็งราย
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168
และโรงเรียนชุมชนสบเปา
22-23 กันยายน 2562
6 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอเทิง 2
โรงเรียนบ้านสันชุม
โรงเรียนบ้านก้อ
และโรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน
(คณาราษฎร์บำรุง)
24-25 กันยายน 2562
7 กลุ่มเครือข่ายฯ
อำเภอเชียงของ 2
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 4-5 ตุลาคม 2562
8 กลุ่มโรงเรียนเอกชน - กันยายน 2562