child_care
จำนวนนักเรียน
20012
school
จำนวนโรงเรียน
130
person
จำนวนครู
1371
person_outline
จำนวนบุคลากรสำนักงาน
78

สถิติจำนวนนักเรียน

สถิติจำนวนครู

สถิติจำนวนโรงเรียน

สถิติจำนวนบุคลากรสำนักงาน

สถิติผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่)

สถิติผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คะแนนเฉลี่ยเขตพื้นที่)