ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ขอขอบคุณ นายสมดุลย์  เจริญสุข           รองผู้อำนวยการ  สพป.เชียงรายเขต 4  นายทศพร  เมฆอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายกฤษฎา  บุญเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และนางฉันทนา  กองมงคล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

 

...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทำความเข้าใจรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง จัดขึ้น ณ หอประชุมจอมจ้อ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลามาประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้

...
เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 รร.วัดพระเกิดคงคาราม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนทุกคนกระตือรือร้นมาโรงเรียนแต่เช้าทางโรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างgคร่งครัด โดย ดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่พร้อมให้โอวาทและอวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"