การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โพสเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย