นายกรทักษ์ ยะตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ เข้ารับรางวัล RT,NT,O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นายกรทักษ์ ยะตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องใต้ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ,ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนนเฉลี่ยรวม ๒ ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก, และ เกียรติบัตรโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชา ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔ ในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ี ๒/๒๕๖๗ โดยมี ดร. กัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมจอมจ้อ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย