การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
โพสเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : CRI4 NEWS

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้   ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วันที่ 15 พฤษภาคม  2567 ณ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย