การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา
โพสเมื่อ 8 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วัน พุธ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ...การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษา... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ จัดการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยจัดอบรมในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗     ณ ห้องประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม  โดยนายพล ฐานะกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีนเป็ด และนางประทุม วรรณะ หัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านตีนเป็ด เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว พร้อมทั้งนำความรู้และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการอบรมมาวางแผนและปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป