ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกัน
โพสเมื่อ 10 กรกฎาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค พร้อมด้วยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านบุญนาค ให้การต้อนรับ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และคณะ ปฏิบัติหน้าที่
ทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ Ms. Marianne Bowers อาสาสมัครอเมริกัน (Peace Corps Volunteer:PCV) ภายใต้โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา (Teacher Empowerment for Student Success: TESS) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วงงานไทยที่กำกับดูแลอาสาสมัครต่างชาติ