เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 71 32 10 2 44
2   บ้านต้นปล้องแดนเมือง 54 25 5 3 33
3   บ้านเวียงหมอก 59 21 2 1 24
4   บ้านบุญเรือง 43 19 5 3 27
5   บ้านเกี๋ยง 72 19 4 2 25
6   บ้านหวาย 46 16 4 1 21
7   บ้านแก่นวิทยา 40 15 6 0 21
8   บ้านหลวง 32 13 3 1 17
9   บ้านปากอิง 22 12 2 0 14
10   บ้านห้วยซ้อ 33 10 4 1 15
11   บ้านตองม่วงชุม 15 7 2 0 9
12   บ้านครึ่ง 6 5 1 0 6
13   บ้านเขียะ 23 4 7 1 12
14   บ้านทุ่งซางดงหลวง 8 4 1 1 6
15   บ้านครึ่งใต้ 8 3 4 0 7
16   บ้านศรีลานนา 16 3 1 1 5
17   ลุงท่าเจริญ 7 2 2 1 5
18   บ้านส้าน 3 1 1 0 2