เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   อนุบาลเชียงของ 215 78 4 1 83
2   อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 69 34 4 0 38
3   ขุนขวากพิทยา 44 26 0 0 26
4   ปางหัดสหศาสตร์ 68 25 0 2 27
5   ชุมชุนบ้านสบเปา 49 22 7 1 30
6   เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 50 18 5 0 23
7   แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 40 18 0 0 18
8   ชุมชนบ้านต้าตลาด 56 17 4 1 22
9   ปอวิทยา 54 17 0 1 18
10   สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 36 14 4 2 20
11   บ้านเวียงหมอก 35 14 2 0 16
12   วัดพระเกิดคงคาราม 43 13 3 0 16
13   บ้านทุ่งนาน้อย 36 13 1 1 15
14   บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 36 12 3 2 17
15   อนุบาลเวียงแก่น 36 12 2 0 14
16   บรรพตวิทยา 43 12 1 2 15
17   บ้านเมืองกาญจน์ 54 11 0 1 12
18   ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 30 10 9 2 21
19   จำไฮบ้านเหล่า 19 10 2 0 12
20   บ้านบุญนาค 25 10 2 0 12
21   บ้านพญาพิภักดิ์ 19 9 2 0 11
22   บ้านรักแผ่นดิน 25 9 2 0 11
23   บ้านร่องแช่ 25 9 1 0 10
24   สันทรายงามวิทยา 22 9 1 0 10
25   เพียงหลวง 16 15 9 0 0 9
26   หนองแรดวิทยา 25 8 3 1 12
27   บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 31 8 2 0 10
28   บ้านต้นปล้องแดนเมือง 13 8 1 1 10
29   บ้านปล้องใต้ 16 8 1 0 9
30   บ้านเกี๋ยง 32 7 1 0 8
31   บ้านใหม่โชคชัย 21 7 1 0 8
32   บ้านแม่ลอยไร่ 23 6 4 0 10
33   บ้านแผ่นดินทอง 20 6 3 0 9
34   บ้านแก่นวิทยา 15 6 2 1 9
35   บ้านตุ้มเหนือ 15 6 2 0 8
36   ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 12 6 1 0 7
37   บ้านราษฏร์ภักดี 34 6 1 0 7
38   บ้านห้วยลึก 12 5 3 1 9
39   บ้านม่วงยาย 13 5 2 0 7
40   บ้านชมภู 14 5 1 0 6
41   บ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) 16 5 1 0 6
42   บ้านหนองเสา 18 5 1 0 6
43   บ้านหลู้ 9 5 1 0 6
44   สันสะลีกวิทยา 13 5 1 0 6
45   บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 19 5 0 0 5
46   บ้านห้วยซ้อ 15 5 0 0 5
47   ริมโขงวิทยา 14 5 0 0 5
48   ศรีดอนไชยวิทยา 19 5 0 0 5
49   บ้านหวาย 16 4 3 1 8
50   บ้านท่าข้าม 9 4 1 1 6
51   บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" 23 4 1 0 5
52   บ้านป่าแดงห้วยหลวง 7 4 0 1 5
53   บ้านดอนมหาวัน 4 4 0 0 4
54   บ้านทุ่งคำ 23 4 0 0 4
55   บ้านห้วยหาน 10 4 0 0 4
56   บ้านแม่เปา 16 4 0 0 4
57   อนุบาลตาดควัน 7 4 0 0 4
58   ไตรมิตรวิทยา 8 4 0 0 4
59   บ้านกระแล 13 3 3 0 6
60   บ้านห้วยเอียน 5 3 2 0 5
61   บ้านทุ่งโห้ง 6 3 1 1 5
62   บ้านต้านาล้อม 10 3 1 0 4
63   บ้านปากอิง 4 3 1 0 4
64   บ้านป่าตึงงาม 8 3 1 0 4
65   บ้านผาแล 13 3 1 0 4
66   บ้านหนองบัวคำ 6 3 1 0 4
67   บ้านห้วยสัก (ประชานุกูล) 5 3 1 0 4
68   บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 8 3 1 0 4
69   บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 7 3 1 0 4
70   บ้านแม่ต๋ำกลาง 12 3 1 0 4
71   บ้านใหม่สุขสันต์ 10 3 1 0 4
72   อนุบาลขุนตาล (ป่าตาลเจดีย์) 6 3 1 0 4
73   บ้านห้วยโป่ง 7 3 0 1 4
74   บ้านครึ่ง 3 3 0 0 3
75   บ้านตองม่วงชุม 4 3 0 0 3
76   บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 14 3 0 0 3
77   บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 4 3 0 0 3
78   บ้านห้วยไคร้ 5 3 0 0 3
79   บ้านไทยสมบูรณ์ 7 3 0 0 3
80   ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 3 0 0 3
81   บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 6 2 2 0 4
82   บ้านทุ่งอ่าง 4 2 2 0 4
83   บ้านม่อนป่ายาง 34 2 1 1 4
84   บ้านตีนเป็ด 4 2 1 0 3
85   บ้านสองพี่น้อง 10 2 1 0 3
86   บ้านเวียงหวาย 8 2 1 0 3
87   อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 9 2 1 0 3
88   บ้านทรายทอง 4 2 0 0 2
89   บ้านทุ่งซางดงหลวง 4 2 0 0 2
90   บ้านปล้องตลาด 6 2 0 0 2
91   บ้านป่ารวก 3 2 0 0 2
92   บ้านร่องขุนป่าข่า (สุทธานุสรณ์) 3 2 0 0 2
93   บ้านศรีลานนา 10 2 0 0 2
94   บ้านสันทรายมูล 4 2 0 0 2
95   บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 10 2 0 0 2
96   บ้านโล๊ะวังผา 2 2 0 0 2
97   อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 6 2 0 0 2
98   เทศบาลพญาเม็งราย ๑ (ทุ่งเจ้า) 6 2 0 0 2
99   บ้านห้วยคุ 7 1 2 0 3
100   บ้านงิ้วใหม่ 5 1 1 1 3
101   บ้านดอนแยง 3 1 0 0 1
102   บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 1 0 0 1
103   บ้านปล้องส้าน 1 1 0 0 1
104   บ้านป่าซาง 2 1 0 0 1
105   บ้านป่าม่วง 1 1 0 0 1
106   บ้านหนองบัว 3 1 0 0 1
107   บ้านหลวง 9 1 0 0 1
108   บ้านเกี๋ยงใต้ 2 1 0 0 1
109   บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 2 1 0 0 1
110   สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 2 1 0 0 1
111   เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 1 0 0 1
112   บ้านบุญเรือง 7 0 5 0 5
113   บ้านน้ำม้า 2 0 2 0 2
114   บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 2 0 1 0 1
115   บ้านบ่อแสง 1 0 0 1 1
116   ตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0
117   บ้านก๊อ 0 0 0 0 0
118   บ้านขอนซุง 0 0 0 0 0
119   บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0 0 0
120   บ้านครึ่งใต้ 0 0 0 0 0
121   บ้านดอนดินแดง 0 0 0 0 0
122   บ้านดอนไชย 0 0 0 0 0
123   บ้านสันหลวงสามัคคี 0 0 0 0 0
124   บ้านส้าน 0 0 0 0 0
125   บ้านหนองเตา 0 0 0 0 0
126   บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 0 0 0 0 0
127   บ้านเขียะ 0 0 0 0 0
128   บ้านใหม่ 0 0 0 0 0
129   ลุงท่าเจริญ 0 0 0 0 0
130   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 0 0 0 0 0
131   อนุบาลยางฮอม 0 0 0 0 0
132   เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0 0
133   เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0
134   เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 0 0 0 0 0
135   เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 0 0 0 0 0