เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   ชุมชุนบ้านสบเปา 87 49 8 1 58
2   แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 86 34 7 2 43
3   บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 76 30 4 2 36
4   บ้านบ่อแสง 57 20 10 4 34
5   บ้านแม่ต๋ำกลาง 57 19 5 1 25
6   อนุบาลตาดควัน 77 16 11 2 29
7   บ้านใหม่โชคชัย 74 16 9 2 27
8   สันสะลีกวิทยา 46 16 5 1 22
9   เทศบาลพญาเม็งราย ๑ (ทุ่งเจ้า) 70 15 7 3 25
10   บ้านกระแล 27 13 0 1 14
11   บ้านหนองบัวคำ 47 12 4 3 19
12   บ้านหนองเสา 33 10 3 1 14
13   บ้านเวียงหวาย 35 9 2 4 15
14   บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" 39 9 2 2 13
15   ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 21 9 2 1 12
16   บ้านป่าซาง 25 8 6 1 15
17   บ้านใหม่สุขสันต์ 30 8 3 2 13
18   บ้านแม่เปา 32 7 0 0 7
19   บ้านป่าม่วง 19 3 9 0 12
20   บ้านสันหลวงสามัคคี 3 0 1 2 3
21   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 0 0 0 0 0