เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 122 45 13 3 61
2   วัดพระเกิดคงคาราม 102 34 9 3 46
3   บ้านบุญนาค 53 26 3 0 29
4   สันทรายงามวิทยา 68 23 5 5 33
5   บ้านร่องแช่ 59 23 4 3 30
6   บ้านรักแผ่นดิน 59 23 4 1 28
7   บ้านแผ่นดินทอง 62 22 5 5 32
8   บ้านราษฏร์ภักดี 77 21 3 3 27
9   บ้านตีนเป็ด 33 18 4 1 23
10   เพียงหลวง 16 34 18 0 1 19
11   อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 41 13 4 3 20
12   บ้านทุ่งโห้ง 22 12 1 3 16
13   บ้านห้วยไคร้ 30 10 5 4 19
14   บ้านใหม่ 41 9 7 3 19
15   บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 30 8 4 1 13
16   เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 26 8 3 3 14
17   บ้านสันทรายมูล 21 7 1 3 11
18   บ้านดอนไชย 24 6 4 1 11
19   บ้านหนองบัว 21 6 3 1 10
20   เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 23 6 2 1 9
21   บ้านขุนห้วยไคร้ 24 5 3 7 15
22   เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 17 3 3 2 8
23   บ้านดอนแยง 11 3 1 3 7
24   เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 11 3 1 0 4
25   เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 4 1 0 1 2