เกียรติบัตรกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4กลุ่มสาระ ปฐมวัย

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
2 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

กลุ่มสาระ ภาษาไทย

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
5 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
6 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
9 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
12 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
13 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
14 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.4-ป.6
15 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔บท) ป.4-ป.6
16 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖บท) ม.1-ม.3
17 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
18 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
4 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
5 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
7 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
8 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-ป.6
9 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-ม.3
10 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
11 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
12 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
13 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
14 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
4 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
5 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
6 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
7 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
8 การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
9 การประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
10 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
11 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
2 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
6 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
8 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
9 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
10 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
11 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
12 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
13 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

กลุ่มสาระ สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 แอโรบิค ป.1-มป6
2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
3 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

กลุ่มสาระ ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
2 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
3 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
6 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
8 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
9 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
10 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
11 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
12 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

กลุ่มสาระ ศิลปะ-ดนตรี

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
7 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
8 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
9 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
10 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
11 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
12 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
13 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
14 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
15 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
16 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
17 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
18 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
19 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

กลุ่มสาระ ศิลปะ-นาฏศิลป์

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ

กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
3 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
5 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
6 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
7 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
8 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-6
9 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-3

กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-ป.6
3 กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
4 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
5 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-ป.3
2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
4 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
5 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

กลุ่มสาระ หุ่นยนต์

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ

กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
2 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
4 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
5 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
6 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
7 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

กลุ่มสาระ เรียนรวม-ภาษาไทย

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติกป.1-ป.6
4 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
5 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
6 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

กลุ่มสาระ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

กลุ่มสาระ เรียนรวม - ศิลปะ

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
5 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

กลุ่มสาระ เรียนรวม-การงานอาชีพ

ลำดับ กิจกรรมแข่งขัน กรรมการ
1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
4 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6