เกียรติบัตรการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับ รายการ จำนวนนักเรียน พิมพ์เกียรติบัตร
นักเรียน ครู
1   ขุนขวากพิทยา 126 57 9 8 74
2   ปางหัดสหศาสตร์ 147 53 13 5 71
3   ปอวิทยา 135 43 8 9 60
4   บรรพตวิทยา 109 37 5 2 44
5   บ้านห้วยลึก 75 31 10 5 46
6   อนุบาลเวียงแก่น 64 30 3 1 34
7   บ้านม่วงยาย 54 22 4 0 26
8   ไตรมิตรวิทยา 51 21 6 2 29
9   บ้านห้วยหาน 65 20 13 4 37
10   บ้านหลู้ 59 19 6 2 27
11   บ้านห้วยคุ 59 18 7 2 27
12   บ้านท่าข้าม 52 17 8 0 25
13   บ้านไทยสมบูรณ์ 40 14 5 1 20
14   บ้านห้วยเอียน 16 10 5 0 15
15   สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง 18 10 0 1 11
16   บ้านผาแล 39 9 4 2 15
17   บ้านโล๊ะวังผา 21 8 6 1 15
18   บ้านทุ่งคำ 29 6 4 1 11
19   บ้านหนองเตา 17 6 4 1 11
20   บ้านทรายทอง 25 5 1 4 10
21   ตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0 0