ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดย นางสาวเกศรินทร์  บัวผัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง รับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน และเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลามาประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้

...
31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก"

31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" ภายใต้การบริหารงานของดร.ขวัญจิรา จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก"  เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรู้จากภัยอันตรายและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
โดยจัดกิจกรรม
📌 การให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
📌กิจกรรมการประกวดวาดภาพ  การเขียนคำขวัญ
📌กิจกรรมบูรณาการในการเรียนการสอน

...
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ขอขอบคุณ นายสมดุลย์  เจริญสุข           รองผู้อำนวยการ  สพป.เชียงรายเขต 4  นายทศพร  เมฆอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายกฤษฎา  บุญเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และนางฉันทนา  กองมงคล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567