ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

...
การจ้ดงาน "เปิดบ้านวิชาการ ชมงานภูมิปัญญาท้องถิ่น จิมของกิ๋นละอ่อนน้อย" ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง จ้ดงาน "เปิดบ้านวิชาการ ชมงานภูมิปัญญาท้องถิ่น จิมของกิ๋นละอ่อนนอย" ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ท่านนายกธนศักดิ์ แอ่นปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุญเรือง เป็นประธานเปิดพิธี ณ โดมครอบลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง โดยมีแสดงนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนสู่สาธารณชน และร่วมอุดหนุนพ่อค้า แม่ค้า ตัวน้อย ในโครงการตลาดนัดนักธุรกิจน้อย เสริมปัญญาทองถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านอาชีพ

...
การอบรมการอบรมหลักสูตร”การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน” ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

     วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567  นำโดยนางสาวมลิวัลย์ ชัยรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ รัตนเดชาสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายชัยพร กันศรีเวียง(ครู) นางสาวกัลยรัตน์ โนราช (ครูผู้ช่วย) นายกฤษณัจน์ ลิบไพรวัลย์ (ครูผู้ช่วย) นางสาวธนัชพร วุฒิสารวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตร”การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน” ณ โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

...
เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ การตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

       ในวันจันทร์ ที่18 มีนาคม 2567 สพป.ชร 4 นำโดยท่านดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.ชร 4 รับการตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวนโยบาย"เรียนดี มีความสุข" ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงรายโดยท่านสุรศักดิ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการนี้นายพล ฐานะกอง ผอ.รร. ได้เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ พร้อมท่านผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชร 4 ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.ชร. 4 และมอบหมายให้นส.สายสินีย์ แสงคำดีเป็นตัวแทนครูนำคณะครูเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน