CRI4 NEWS

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลยางฮอม โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

...
การลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของเยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน (โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา))

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของเยี่ยมบ้านให้แก่เด็กหญิงวิชญาดา บุญทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า (ไคร้สามัคคีวิทยา) ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 6 บ้านทรายกาด ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย