CRI4 NEWS

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้   ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา วันที่ 15 พฤษภาคม  2567 ณ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายสังคม  ณ น่าน นางนงคราญ  ชัยพงษ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมฯ วันที่ 14 พฤษภาคม  2567 ณ หอประชุมจอมจ้อ (โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย