CRI4 NEWS

...
การประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTVและDLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTVและDLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศธร  ช่างปัด และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร วันที่ 6 มิถุนายน  2567 ณ โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

...
การประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจและดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลงานการสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์หรือสัตว์นานาชนิด สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๗ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร. ยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย นายโย ใจวงค์ และนายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงความรู้ความเข้าใจและดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลงานการสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์หรือสัตว์นานาชนิด สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๗ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ทาง OBEC Channel โดย สพฐ. วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านภาษาไทย ปี 5 ผ่านระบบออนไลน์

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวประภัสสร  ฟังช้า และนางสาวพรรณิภา  ประยูรคำ ศึกษานิเทศก์

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านภาษาไทย ปี 5 ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

ดร.กัญจนา  สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” นำโดย ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ในวันที่ ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อำเภอพญาเม็งราย, โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อำเภอขุนตาล และโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย