CRI4 NEWS

...
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและการใช้งานระบบ CSS Online Platform ชุดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต4 มอบหมายให้ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เเละนางสาวเกษฎาภรณ์ วงศ์สว่าง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและการใช้งานระบบ CSS Online Platform ชุดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยโดยความร่วมมือขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ สพฐ. เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการรับมือและการจัดการภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยรอบด้าน ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ ผู้บริหารทางการศึกษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) รวมจำนวนกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมแสน โฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

...
การประชุม และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี นายสมพงษ์  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายโย  ใจวงศ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านบุญนาค อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

...
การวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 จำนวน 4 บ้านเรียน ณ ห้องประชุม ดร.อัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย