CRI4 NEWS

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านตีนเป็ด วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

...
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนําเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) จังหวัดเชียงราย

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นายโย ใจวงค์ ศึกษานิเทศก์ นายธนาธิป ราชลำ ครูโรงเรียนขุนขวากพิทยา นางสาววัชชิราภรณ์ ปุ่นทอง ครูโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) และนางสาวนงเยาว์ กาบขิง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนําเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) จังหวัดเชียงราย  

วันที่ 30 พฤษภาคม  2567 ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

...
การประชุมการติดตามโครงการศึกษาการดำเนินงานจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการศึกษาการดำเนินงานจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย