CRI4 NEWS

...
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางไพรฑูลย์  สายโท นายพงศธร  ช่างปัด และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

...
การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงรายเขต 4 มอบหมายให้ นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเชียงของ 1