CRI4 NEWS

...
การประชุมการติดตามโครงการศึกษาการดำเนินงานจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการศึกษาการดำเนินงานจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

...
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์

ดร.กัญจนา สัตตรัตนำพร ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4  มอบหมายให้ ดร.ยุพิน  บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางไพรฑูลย์  สายโท นายพงศธร  ช่างปัด และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4